Pravidla souteže

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE S  Logo(1)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky facebookové soutěže s L-W TOYS (dále jen „soutěž“):

1.Vyhlašovatel soutěže

1.1 Vyhlašovatelem soutěže je společnost L-W BCH s.r.o., IČO: 242 27 790, se sídlem Dlouhá 164, ZDIBY – Brnky, PSČ 250 66, zaspaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190559 (dále jen „vyhlašovatel“).

1.2 Vyhlašovatel pořádá soutěž s dětskými stavebními kostkami 

2.Místo a doba trvání soutěže

2.1 Soutěž probíhá ne facebookové stránce https://www.facebook.com/lwtoys.eu/

2.2 Doba trvání soutěže je stanovena na období od 21.5.2019 do 26.5.2019 do 24:00 hodin.

3.Základní principy soutěže

3.1 Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na soutěžní otázku: Z kolika kostek je postaveno piáno na obrázku?

3.2 Výhrou v soutěži je stavebnice MEGA nekonečná zábava v hodnotě 2056 Kč. 

3.3 O výhře v soutěži nerozhoduje náhoda.

4.Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

4.1 Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Facebook a facebookový profil. Používáme-li v těchto pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném či množném čísle, vztahuje e toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže.

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti L-W BCH s.r.o.

4.3 Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na soutěžní otázku na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lwtoys.eu/. Na soutěžní otázku se odpovídá do komentáře pod příspěvek o soutěži.

4.4 Další podmínkou je označení příspěvku „To se mi líbí“ 

4.5 Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát.

4.6 Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

5.Princip soutěže

5.1 Princip soutěže je založen na správné odpovědi na soutěžní otázku, resp. Kdo se jí nejvíce přiblíží. Soutěžní otázka: Z kolika kostek je postaveno piáno na obrázku?

5.2 Výhru v soutěži získává pouze jeden soutěžící, a to ten, který se svou odpovědí nejblíže přiblíží správné odpovědi. 

6.Průběh soutěže

6.1 Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím facebookového profilu vyhlašovatele.

6.2 Principem soutěže je, přiblížit se, co nejvíce správné odpovědi na soutěžní otázku.

6.3 Soutěžní čas začíná běžet dne 21.05.2019  a je ukončen 26.5.2019 ve 24:00 hodin.

6.4 Vyhlašovatel provede vyhlášení výherce dne 27.05.2019 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lwtoys.eu/. Výherce je povinen kontaktovat vyhlašovatele na email : info@lwtoys.eua uvést své jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo. Informace o vítězi budou vyhlašovateli sloužit výhradně ke spojení a následné dohodě na způsobu předání výhry.

6.5 Pro případ situace, kdy budou 2 soutěžící s tipem Počet kostek + - 1 se ujednává, že vítězem se stane ten, jehož výsledek bude celkový Počet kostek +1.

6.6 Při rovnosti tipů rozhoduje čas vložení komentáře s tipem. 

7.Výhry v soutěži

7.1 Soutěžící, který se svou odpovědí přiblíží nejvíce správné odpovědi na soutěžní otázku, získá zboží z e-shopu www.lwtoys.eu, konkrétně stavebnici MEGA nekonečná zábava.

7.2 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění všech podmínek soutěže. Tato soutěž nemá povahu hry a výhra tudíž není právně vymahatelná. Výhru nelze převádět na jiné osoby, nelze ji proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Na výhru se nevztahuje záruční doba dle ust. §2165 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

7.3 Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy, jména, příjmení a bydliště. Výherce bude vyhlášen na facebookovém profilu vyhlašovatele a je povinen nejpozději do 4 dnů od vyhlášení, kontaktovat vyhlašovatele na emailu info@lwtoys.eu. V případě, že soutěžící nebude kontaktovat vyhlašovatele ve stanoveném termínu, jeho nárok zaniká a vyhlašovatel si vyhrazuje vyhlásit nového výherce (druhý nejbližší tip správné odpovědi) a celý postup se bude opakovat. V případě, že si soutěžící nevyzvedne či nepřevezme výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

8.Osobní údaje

8.1 Soutěžící uděluje odpovědí na soutěžní otázku vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.

8.2 Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště. Dále souhlas se zveřejněním fotografie na facebookových stránkách, bude-li toto realizováno a pokud užití bude souviset s touto soutěží. 

9.Závěrečná ustanovení

9.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

9.2 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair paly, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je například manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.

9.3 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici v průběhu soutěže na webové stránce www.lwtoys.eu

9.4 V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@lwtoys.eu.

 

V Ostravě dne 21.5.2019

 

Ing. Kateřina Wowrová

Jednatelka L-W BCH s.r.o.